เกี่ยวกับคณะ

ที่มาคณะวิทยาการจัดการ

โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ.ศ. 2540 - 2549 ฉบับแรก มหาวิทยาลัยวางแผนจะจัดตั้งคณะวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคตะวันตกบนฐานสาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพอยู่แล้ว คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสารธารณสุขชุมชนศาสตร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ และคณะสัตวศาสตร์ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนแม่บทตาม

ดูทั้งหมด
วิสัยทัศน์ ปรัชญา
ปณิธาน และพันธกิจ

คณะวิชาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย พึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณและ พัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ดูทั้งหมด

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์