เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์ ค่านิยม ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

           วิสัยทัศน์ ค่านิยม ปณิธาน และพันธกิจ คณะวิทยาการจัดการ

 

วิสัยทัศน์

 บูรณาการความรู้ด้านการจัดการและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนและคุณภาพระดับสากล

ค่านิยม

 SUMS (ผลรวมแห่งความสำเร็จ)

 S : Student First (มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ)

 U : Utilisation of Innovation (มุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์)

 M : Management for Sustainability (มุ่งมั่นจัดการเพื่อความยั่งยืน)

 S : Success-oriented Goals (มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ)

ปณิธาน

 สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตในศาสตร์ด้านการจัดการที่มีคุณภาพอย่างมีคุณธรรม ผ่านกระบวนการปฏิบัติ

 2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์งานวิชาการ ที่บูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านการจัดการ

 3. บริการวิชาการ เพื่อหารายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

 

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์