Project

โครงการ

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

 • 01 ก.พ. 2567
 • 8836

จัดโดย: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://www.ms.su.ac.th/th/home

               คณะวิทยาการจัดการ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นองค์กรชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของภูมิภาคอาเซียนและสากล โดยมีวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตและองค์ความรู้ทางการจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามภารกิจพร้อมกับพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ คณะฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้คณาจารย์และนักศึกษา สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อเป็นองค์ความรู้ทางการจัดการ เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567 จึงเป็นโอกาสของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาผลงานทางวิชาการให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพต่อไป

 

รายละเอียดการส่งผลงาน

สมัครและส่งบทความ จำนวนรวมไม่เกิน 15 หน้า โดยส่งบทความคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และบทความวิจัยฉบับเต็ม ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีสาขาที่เปิดรับงานวิจัย ดังนี้

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • การเงิน / การบัญชี
 • การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

กำหนดส่ง ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 08 913 82281 นางสาวธิดารัตน์ คำทุมใส (อุ๋ย)

โทร. 08 1941 7113 นายเอกพันธ์ หวานใจ (เอก)

ID Line: jaaui_jaaui

หรือ Line https://line.me/ti/g/3VM6PlUUhH

ข้อกำหนดที่สำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดรูปแบบบทความ ดาวน์โหลดเอกสาร

Template การจัดรูปแบบบทความ ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กำหนดการเปิดรับบทความ (ขยายเวลาเปิดรับบทความ)

เปิดรับผลงาน: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม เ2567

การพิจารณาผลงาน: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน: ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567

ชำระเงินค่าลงทะเบียน:  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หรือหลังจากได้รับการตอบรับ

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์หลังการแก้ไข: ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567

นำเสนอผลงาน: วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

 

อัตราค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

นักศึกษาและบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก) ในอัตราบทความละ 2,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนรับฟังการนำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก) ในอัตราคนละ 1,200 บาท
 • ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน (นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร) ยกเว้นค่าลงทะเบียน
 • ค่าลงทะเบียนรับฟังการนำเสนอ(นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากร) ยกเว้นค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

 • ค่าลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ในอัตราบทความละ 4,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนรับฟังการนำเสนอผลงาน ในอัตราคนละ 2,000 บาท

 

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

เสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซอยรางน้ำ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น.              ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.              พิธีเปิด และต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

09.00 – 10.30 น.              การปาฐกถา "ทิศทางเศรษฐกิจโลกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" 

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 – 12.00 น.              การเสวนาทางวิชาการ  "ขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทยกับการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก:​ โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการขับเคลื่อน"

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.              นำเสนอผลงานภาคบรรยาย

14.30 – 14.45 น.               รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.45 – 16.30 น.              นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ต่อ)

16.30 – 17.00 น.               พิธีมอบเกียรติบัตร

 

หมายเหตุ :   

1. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน ใบตอบรับ และเกียรติบัตร ท่านสามารถรับได้ในวันที่นำเสนอผลงาน

2. เกียรติบัตรจะมอบให้ผู้นำเสนอผลงานเท่านั้น

3. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

โครงการแนะนำ