วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

วันที่ 15 ก.ย. 2018
4,873 Views
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

  • เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของมหาวิทยาลัย
  • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องในด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สังคม สมาชิก ศิษย์เก่าและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ
  • เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางสังคม กีฬา สุขภาพอนามัย บันเทิง งานประเพณี กิจกรรมสาธารณกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสมาชิก
  • เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเกียรติคุณของสมาคมฯ แก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์