คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

วันที่ 15 ก.ย. 2018
1,127 Views
คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science)

เริ่มจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตเพชรบุรีในปี พ.ศ.2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดหมายที่จะผลิตบุคลากรในสาขาวิชาที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ในระดับหนึ่งในปัจจุบันได้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ของผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางธุรกิจและสามารถร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐและธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์สิริชัย ดีเลิศ รองคณะบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มีความประสงค์ร่วมกันกับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่า เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน สนับสนุนด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก รวมทั้งช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่สังคม สมาชิกศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์