ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันที่ 10 มี.ค. 2020
786 Views

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาในรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ศึกษาดูงานหัวข้อ “การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” ณ โครงการใน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด(มหาชน) และองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์