ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 10 มี.ค. 2020
508 Views

มื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงาน หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ”และ “การถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแก่เกษตรกร” ณ ฟาร์มสาหร่ายพวงองุ่น โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์