ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ Lay Day 2

วันที่ 2 ก.ย. 2019
681 Views

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Lay Day 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรม lay Day เป็นสัญลักษณ์กิจกรรมอย่างหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความสนุกสนาน และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ ใต้อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์