ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10

วันที่ 25 เม.ย. 2019
1,598 Views

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดี และอาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ หัวหน้าสาขาวิชาฯพร้อมคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากร ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาที่ยั่งยืนกับอนาคตประเทศไทย” ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมการแข่งขันการนำเสนอวิสัยทัศน์ระดับอุดมศึกษา โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งผลการแข่งขันสามารถสรุปได้ดังนี้ ราวัลชนะเลิศ : มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ทีม 1 รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยขอนแก่นหนองคาย รางวัลชมเชย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์