ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 เม.ย. 2019
960 Views

งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โถงด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมนับคะแนนและสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ โดยผลการเลือกตั้ง พรรคอนาคตการจัดการ ได้รับคะแนนเสียงการรับรองการเป็นคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จากคะแนนการยอมรับ ผลคะแนน:รับรอง 674 เสียง ไม่รับรอง 159 เสียง บัตรเสีย 30 เสียง รวมผู้ใช้สิทธ์ 863 เสียง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์