การเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 เม.ย. 2019
1,109 Views

งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โถงด้านหน้าอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมนับคะแนนและสังเกตุการณ์ในครั้งนี้ โดยผลการเลือกตั้ง พรรคอนาคตการจัดการ ได้รับคะแนนเสียงการรับรองการเป็นคณะกรรมการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จากคะแนนการยอมรับ ผลคะแนน:รับรอง 674 เสียง ไม่รับรอง 159 เสียง บัตรเสีย 30 เสียง รวมผู้ใช้สิทธ์ 863 เสียง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

SUMS
Sitemap

"ยอมรับคุกกี้" เพื่อให้เว็บไซต์นำเสนอประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับคุณ

นโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทุกท่าน ( Personal information ) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซด์