ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการ 237 ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

วันที่ 22 ก.พ. 2019
4,028 Views

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ 237 ปี นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เส้นทางความเปลี่ยนแปลงแห่งรัฐและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีการจัดเสวนาในหัวข้อ : เส้นทางความเปลี่ยนแปลงแห่งรัฐและวัฒนธรรมบรรยายโดย ผศ.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ อาจารย์วัลลี นวลหอม อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมการแสดง : เล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงแห่งรัฐและวัฒนธรรม ณ หอประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์