ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรม layday

วันที่ 21 ก.ย. 2018
680 Views

โครงการ Lay Day

 

               เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 งานกิจการนักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Lay Day โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยกิจกรรม lay Day เป็นสัญลักษณ์กิจกรรมอย่างหนึ่งของคณะวิทยาการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความสนุกสนาน และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ ใต้อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์