ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสนากับการกับส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ "

วันที่ 8 ก.ย. 2018
648 Views

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน อาจารย์.ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล นำนักศึกษาเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ศาสนากับการกับส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ" จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหิดล บทความวิจัยเรื่อง "ปัจจัยความสำเร็จของสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต7 จังหวัดกาญจนบุรี" ของ นางสาว อณิษฐา มาลา และ นางสาวณัฏฐณิชา กิจดำรงวินิจกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์