ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบางขุนไทร

วันที่ 8 ก.ย. 2018
541 Views

อาจารย์ ดร.สวรรยาธรรมอภิพล นำนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ศึกษาดูงานรายวิชา 782 680 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 - การจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบางขุนไทร - ชุมชนกับการใช้ประโยชน์จากเกลือและการเพิ่มมูลค่าเกลือ สปาเกลือกังหันทอง - การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.เพชรบุรี - เทคโนโลยีการจัดการน้ำทิ้งชุมชน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์