ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

นิทรรศการ World Governments Exhibition

วันที่ 8 ก.ย. 2018
517 Views

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดนิทรรศการ World Governments Exhibition: Various forms of Government ในรายวิชา 769 216 ภาษาอังกฤษในธุรกิจงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 2 และรายวิชา 767 218 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ของ อ. ดร.ศิริพร เผือกผ่อง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น การโต้วาที ดนตรีและการแสดง การตอบคำถาม ซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ และเกมส์ทางภาษา

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์