ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ณ สาธารณรัฐจีน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
568 Views

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน และสาขาการประกอบการ ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางเข้าอบรมกับ National Chiayi University ณ สาธารณรัฐจีน สถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 21 -25 มีนาคม 2561 โดยได้การต้อนรับอย่างดีจากคณะผู้บริหารของสถาบัน รวมถึงการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ณ เทศบาลเมือง Chiayi ให้การต้อนรับโดยนายกเทศบาลเมือง และการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ณ บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม AGV Biotechnology ให้การต้อนรับโดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกัน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์