ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การดูงานและเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา

วันที่ 8 ก.ย. 2018
352 Views

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 16 คน ที่ศึกษาในรายวิชาท้องถิ่นศึกษา สอนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ณ พระราชวังบางประอิน วัดไชยวัฒนาราม วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา โดยมีอาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ และอาจารย์รัชมงคล ทองหล่อเป็นวิทยากรและควบคุมดูแล ในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์