ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา Eco School

วันที่ 8 ก.ย. 2018
583 Views

สาขาวิชาการจัดการชุมชน จัดโครงการบริการวิชาการภายใต้ชื่อ “โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ศึกษา Eco School” ซึ่งเป็นโครงการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชา ๗๖๒ ๔๒๘ สิ่งแวดล้อมศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) โดยจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์