ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจภูมิปัญญาของชุมชนและการวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 ก.ย. 2018
384 Views

การศึกษาดูงานในรายวิชา 761 411 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และรายวิชา 761 412 การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559  โดยศึกษาดูงานการวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจจากโรงงานผลิตน้ำดื่มเน็คตร้าส์ และศึกษาธุรกิจจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนตาลลุงถนอม จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์