ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559

วันที่ 8 ก.ย. 2018
523 Views

คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 "วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาไทยอย่างยั่งยืน" ณณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง วันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา และได้รับ ชนะเลิศการประกวดบทความวิจัย สาขาการจัดการรัฐกิจและรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตเพลินจิต" โดยมี อาจารย์วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.นิศชาริณธ์ หรรษาจักรตรี น.ส.วรัญญา วโรสา น.ส.สโรชา อาหรับ น.ส.ไอรดา สิงห์ถม

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์