ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิม

วันที่ 8 ก.ย. 2018
1,721 Views

ความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิมห้วยทรายใต้ ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนหมู่บ้านไทยมุสลิม มุ่งสู่การสร้างนักการจัดการที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ และอาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โครงการกิจกรรม CSR ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ตั้งปณิธานไว้เสมอว่า นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ นอกจากจะเป็นนักจัดการที่มีคุณภาพแล้ว ควรเป็นนักจัดการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงจะสมคุณค่าของการเป็นนักจัดการที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์