ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

พิธีเปิดโครงการ International Young Blood Camp 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
450 Views

คณะนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กว่า 9 สถาบัน ใน 5 ประเทศ ได้แก่ Chungnam National University, National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, Ming Chuan University, Qingdao Technological University Qindao College, Ho chi Minh City University of Culture, Vietnam National University Social Sciences and Humanities คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิด"โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ (International Young Blood Camp 2016) โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร (รองอธิการเพชรบุรี) และรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ (คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ร่วมการเปิดงาน

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์