ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

International Experience Class 2016

วันที่ 8 ก.ย. 2018
413 Views

นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “Introduction to Thai Language” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ)เป็นผู้บรรยาย ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 สถาบันจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการเขียน การอ่าน และการออกเสียงของตัวอักษรและวรรณยุกต์ไทย ณ ห้อง 2303 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์