ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพอัลบั้มภาพกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐสภา

วันที่ 8 ก.ย. 2018
512 Views

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและรัฐสภา ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2258 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนวิชาการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจไทย และวิชารัฐศาสตร์เบื้องต้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติไทย

ประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์