นักศึกษา

เกี่ยวกับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

สมัครเข้าศึกษา ปริญญาเอก

การรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

2,972 Views
การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 

รอบที่ 1 
รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2562 สามารถสมัครได้ที่ เว็บไซต์ได้ที่  www.graduate.su.ac.th
     หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ คลิกรายละเอียด
     หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คลิกรายละเอียด

รอบที่ 2 ประกาศการรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 คลิกรายละเอียด เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th
     เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม   
1.หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ   คลิกรายละเอียด
         เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี  
1.หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    คลิกรายละเอียด
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)  คลิกรายละเอียด
สมัครเข้าศึกษา คลิก  (ผู้สมัครต้องมีบัญชีของ Gmail)
หรือสามารถสมัครผ่าน  QR
 

รอบที่ 3 ประกาศการรับสมัครคัดเลือก

รับสมัครระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม 2562 คลิกรายละเอียด เว็บไซต์ www.ms.su.ac.th
            เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมืองทองธานี นนทบุรี  
1.หลักสูตร  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์    คลิกรายละเอียด
 
สมัครเข้าศึกษา คลิก  (ผู้สมัครต้องมีบัญชีของ Gmail)
หรือสามารถสมัครผ่าน  QR 
 
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์