ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

ข้อมูลเบื้องต้น

วันที่ 10 ก.ย. 2018
461 Views
ข้อมูลเบื้องต้น
Show as single page

ที่มาของการประกันคุณภาพการศึกษา

 

ทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบบและกลไกการประกันคุณภาพของการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาในอันที่จะทำให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในสถาบันการศึกษา มีการดเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและอวค์กรต่างๆ รวมไปถึงการได้รับรองมาตรฐานการศึกษา 
          การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความหมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนี หรือตัวบ่งชี้ที่กำหนดเพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามาตถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ 
(1.) การประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งหมายถึงการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลาการของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหส่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น 
(2.)การประกันคุณภาพภายนอก 
          ซึ่งหมายถึงการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรอง
          เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สืบเนื่องจากนโยบายดังกล่าว สถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ให้ความสนใจและดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพทางวิชาการอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมการผลิตบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยดำเนินการและเงินภาษีประชาชนที่ลงทุน ในการสนับสนุนการศึกษาระดับสูงนั้นได้ผลดีและมีคุณภาพ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ระบุให้สถาบันการศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพของสถาบันที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
          มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามดำริและนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะการรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาระบบประกันคุณภาพ กำหนดแนวท่งและดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพเพื่อดำเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
          ตามนโยบายของคณะการรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตอบรับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ อย่างจริงจังและต่อเนี่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และทันกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ โดยถือนโยบายและแนวปฎิบัติของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน

Show as single page

วัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

1. ตรวจสอบและประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานของ คณะวิทยาการจัดการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ 9 องค์ประกอบ 
2. ให้คณะวิทยาการจัดการทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพตาม เกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
3. ให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การ ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นโยบายของการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ได้ระบุถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพทางวิชาการ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2541
คณะวิทยาการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย และนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการดังนี้ 
1. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ ตามภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากภายนอก เพื่อการรับรองคุณภาพ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์