การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

744 Views
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้าง แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่ - ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567

O5

 

ข้อมูลการติดต่อและแผนที่ตั้ง

 

ข้อมูลการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

O6

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

- กองกฏหมาย มหาวิทยาลัย

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานหน่วยงาน

O7

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ข่าวการศึกษาต่อ

ข่าววิชาการ

O8 Q&A Q&A /ข้อร้องเรียน

O9

 

 

Social Network

 

 

- www.ms.su.ac.th

- facebook : mssilpakorn

- youtube : mssu silppakorn

O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนการปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ(ปีงบประมาณ)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงาน การกำกับ ติดตาม รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะวิทยาการจัดการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - คู่มือ/ขั้นตอนการให้บริการคณะวิทยาการจัดการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการประเมินการเรียนออนไลน์
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - ผลสำรวจความพึงพอใจการเรียนการสอนรูปแบบ hybrid

O17

 

E–Service

 

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  

O22

 

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ

 

ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน  
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร

O27

 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก  การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
O28 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน มหาวิทยาลัยศิลปากร
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สายตรงคณบดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบประจำปี  
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - สายตรงคณบดี
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

O34

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

O40

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน  
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - ITA มหาวิทยาลัยศิลปากร

O43

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

- ITA มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์