เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการสาขาการจัดการโรงแรม

ธงชัย น้ำทิพย์

นักวิชาการโรงแรม

  • บธ.ม. (การประกอบการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์