เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มฝ่ายบริหารงาน

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รักษาการหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรม

  • ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์