เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มฝ่ายบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิกร ม่วงศรเขียว

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บธ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว), วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์