เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มฝ่ายบริหารงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  • Pharm. Sci., Mahidol University
  • M.Sc. (Pharmacy Program), Mahidol University
  • M.Sc. (Pharmaceutics), King’s College University of London, UK
  • Ph.D. (Pharmaceutics), The School of Pharmacy, University of London, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์