เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนิยม

อาจารย์

  • รป.ด. (นโยบายสาธารณะ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ร.บ. (การบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์