เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  • อ.บ. (สังคมศาสตร์การพัฒนา), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปร.ด. (การจัดการ), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์