เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ จันทร์ธนะกุล

อาจารย์

  • ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Master of Management (International Business), Monash University, AUSTRALIA
  • ร.ด. (รัฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์