เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์สุรภัทร์ พิไชยแพทย์

อาจารย์

  • รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • น.ม. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • รป.ม. (บริหารงานยุติธรรม), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์