เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ฐิติรุจ จันทร์มหา

อาจารย์

  • ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Public Management (Management of Pulic Organization), Lorraine University, FRANCE

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์