เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา

อาจารย์

  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ การปกครอง), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ศศ.ม. (รัฐประศาสณศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์