เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

อาจารย์ ดร.ศิริพร เผือกผ่อง

อาจารย์

  • Cert. in Advanced English for Academic Purposes, Hawthorn English Language Centre: University of Melbourne, AUSTRALIA
  • ศศ.บ. (สารนิเทศศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ), สถาบันภาษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์