เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์ หอมสุด

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

  • บช.บ. (การบัญชี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์