เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน

อาจารย์

  • บธ.บ. (การตลาด), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • Ph.D. in Marketing Management, Salford Business School, The University of Salford, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์