เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ฐิติพร สำราญศาสตร์

อาจารย์

  • ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจทั่วไป), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์