เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์กนกวรรณ กิจชระภูมิ

อาจารย์

  • B.B.A. (Marketing), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์