เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

รองศาสตราจารย์

  • บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • บธ.บ. (การจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัยราคำแหง
  • บธ.ม. (บริหารธุกิจ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • ศศ.ม. (การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.ม. (การบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์