เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์ธเนศ เกษรสิริธร

อาจารย์

  • ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์