เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

อาจารย์รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์

อาจารย์

  • ว.บ. (การโฆษณา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์