เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์

อาจารย์

  • บช.บ. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บช.ม. (การบัญชี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • Ph.D. (Accounting), La Trobe University, AUSTRALIA

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์