เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร์

-

  • ค.บ. (การสอนภาษาไทย) เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ค.ม. (การสอนภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. (Speech Communication), University of Durham, UK

ข้อมูลงานวิจัย / หนังสือและตำรา

ผลงานการไปประชุม/อบรม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานการไปเป็นวิทยากร

ผลงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์ในและนอกรายวิชา

ผลงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา

SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์