ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ทุนช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 ก.ค. 2021
11,197 Views

ทุนช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

 

ประเภทที่ 1 เงินทุนสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์(ค่าอินเทอร์เน็ต) ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 4,300 คนคนละ 700 บาท เป็นเงิน 3,010,000 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับเงินทุนฯ ประเภทที่ 1

 1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 โดยระบบ Reg ตัดยอดเรียบร้อย ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564
 2. นักศึกษายื่นความประสงค์ขอรับเงินทุน ประเภทที่ 1

โดยแนบสำเนาสมุดธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน) ชื่อบัญชีนักศึกษาเท่านั้น 

ซึ่งจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนเงิน จำนวนเงิน 10 บาท ผ่านคิวอาร์โค้ด 

SU Web Portal (portal.su.ac.th) ด้วยอีเมล์ xxx@silpakorn.edu

หรือลิงค์ https://forms.gle/iXpQ7cuHtWNYren16

เจ้าหน้าที่คณะตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้วจากระบบ
การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย (Reg) และเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของนักศึกษาที่ได้จัดส่งไว้ในระบบขอรับเงินทุนฯ
เพื่อประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินฯ ให้นักศึกษาทราบ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ผ่านทาง www.ms.su.ac.th

 

 

ประเภทที่ 2 เงินทุนช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 200 ทุน ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับเงินทุนฯ ประเภทที่ 2

 1. ต้องเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านคิวอาร์โค้ด ผ่านทาง SU Web Portal (portal.su.ac.th)

ด้วยอีเมล์ xxx@silpakorn.edu หรือลิงค์ https://forms.gle/dT6mPmniAeESJiXSA

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมใบสมัครออนไลน์ 
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • หลักฐานรายได้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • หลักฐานการเลิกจ้าง/ลดเงินค่าตอบแทน 
 • หลักฐานการแสดงหนี้สิ้น เช่น สำเนาใบแจ้งหนี้ สำเนาหนังสือจำนอง/จำนำ 
 • หลักฐานการแสดงถึงโรคประจำตัวหรือการได้รับเชื้อโคโรน่า-19 ของนักศึกษา บิดา มารดา หรือคนในครอบครัว
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง เช่น วาตภัย อุทกภัย เพลิงไหม้ หรือภัยพิบัติต่าง
 1. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนฯ แบบออนไลน์ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการท้ายประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2564
 2. นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ทุนฯ รูปแบบแบบออนไลน์ตามเวลาที่กำหนด จากคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 17 กันยายน 2564
 3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ วันที่ 27 กันยายน 2564 และให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจัดส่งเอกสารขอรับเงินทุนฯ ให้แก่งานคลัง เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินทุนฯ 
 4. จัดส่งรายละเอียดการเบิกเงินทุนฯ ให้กับกองคลังตรวจสอบ และดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้นักศึกษา

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณฐมน พัฒนา โทรศัพท์
0-3259-4031 หรือ 0-32899-686 ต่อ 312014

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์