ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

กำหนดการสำหรับนักศึกษาระดับป.ตรี ชั้นปีที่ 1

วันที่ 16 มิ.ย. 2021
5,426 Views

ขั้นตอนการยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.)

รายใหม่ที่ไม่เคยกู้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

1. ขอรหัสผ่านจากระบบ DSL (เคยกู้ตอนมัธยมใช้รหัสเดิมwsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login  

2. ศึกษาการยื่นกู้ผ่านระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c

3.  เตรียมเอกสารก่อนยื่นคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL (ดาวโหลดฟอร์มได้ในระบบ DSL) ได้แก่
     3.1.หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้(นักศึกษา) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณี ไม่มีบิดามารดา (อย่างละ 1 ฉบับ/ไฟล์)
     3.2.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ (นักศึกษา) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง กรณี ไม่มีบิดามารดา (อย่างละ 1 ฉบับ/ไฟล์)
     3.3.หลักฐานรับรองการมีรายได้ของบิดา และ มารดา หรือ ผู้ปกครอง กรณีไม่มีบิดามารดา ได้แก่
            -  หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณี มีงานประจำขอได้ที่หน่วยงาน) หรือ
            -  หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 (กรณี ไม่มีรายได้ประจำ เช่น ค้าขาย รับจ้าง) โดยให้ข้าราชการเซ็นรับรอง

                และแนบสำเนาบัตรราชการพร้อมลงนามรับรอง 

         ดาวโหลด กยศ.102: https://www.studentloan.or.th/th/download/1617155909

           เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยดำเนินการบันทึกไฟล์ต่าง เป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ 

 

4. ขอยื่นกู้ในระบบ DSL (ระบบจะเลือกประเภทการกู้ กยศ.หรือ กรอ. ให้อัตโนมัติ ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ เลือกจังหวัดกรุงเทพฯ วิทยาเขตวังท่าพระ)

5. รอระบบแจ้งผลการตรวจสอบคำขอผ่านการตรวจสอบจากระบบผ่านแอปพลิเคชั่นหรืออีเมล์  แล้วกดปุ่มดำเนินการต่อและกรอกข้อมูลการจัดส่งเอกสาร

6.โปรดติดต่อข่าวสารการประกาศกำหนดการยื่นกู้ฯ ผ่าน Facebook: MSSILPAKORN

    หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: กลุ่มนักศึกษากยศ./กรอ.ศิลปากรเพชรบุรี คลิก  

    หรือ การกู้เงินกองทุนฯรายใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มศก. คลิก

    หรือ โทรศัพท์ 0-3259-4108 (งานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์