ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภทที่ 3

วันที่ 27 ม.ค. 2021
1,410 Views

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนประเภทที่ 3 ทุนช่วยเหลือครอบครัวนักศึกษาที่ประสบปัญหาจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัวตน เ

พื่อระบุวัน เวลาในการสัมภาษณ์ ทางกลุ่ม line “ทุนโควิด วจก ปลาย 63 ประเภทที่ 3 ”

ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ การสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่าน

Google Meet ระหว่างวันที่ 1-5 และ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
SITEMAP
แผนผังเว็บไซต์